REGULAMIN

EXTREME PAINTBALL

1.
Na terenie pola gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy. Niewłaściwa ochrona może spowodować ślepotę lub głuchotę.
2.
W rozgrywkach paintballowych mogą brać udział osoby pełnoletnie lub młodzież od 15 roku życia za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych.
3.
Poza terenem gry wymagane jest stosowanie zatyczek na lufię oraz blokowanie spustu.
4.
Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
5.
Rozpoczęcie gry następuje na dźwięk syreny alarmowej.
6.
Zabronione jest strzelanie z markera poza terenem pola gry.
7.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych graczy będą usuwane z pola przez sędziego bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty.
8.
Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
9.
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera należy przerwać grę i zwrócić się o pomoc do obsługi.
10.
Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi (kara 200zł).
11.
Nie wolno celować ani strzelać do graczy wyeliminowanych, osób postronnych, sędziów, fotografów.
12.
Należy przerwać grę w przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie pola gry.
13.
Podczas gry obowiązuje zakaz używania słów wulgarnych, przemocy, i innego rodzaju przekazu obrażającego zawodnika z przeciwnej oraz własnej drużyny.
14.
W przypadku uszkodzenia wypożyczanego sprzętu, wynikłego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego, umyślnego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.
15.
Na terenie pola gry jak i na terenie przyległym obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci.
16.
Zabrania się wspinania na obiekty na terenie gry.
17.
Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintballowego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.
18.
Nigdy nie odkręcaj śrubek i innych elementów markera oraz nie zaglądaj do lufy wkręconej w marker.
19.
Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia.